Allmänningsstämma

ORDINARIE HÖSTSTÄMMA MED DELÄGARNA I JUKKASJÄRVI S;NS SKOGSALLMÄNNING HÅLLS I HEMBYGDSGÅRDEN SUUPALO, VITTANGI.

TID : TORSDAG DEN 7 DECEMBER KL.18.00


DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Stämmans behöriga utlysande.

3. Val av två justerare (tid och plats).

4. Godkännande av röstlängd.

5. Meddelanden.

6. Fråga om avsättning av medel till att bekosta

   rättegångskostnader avseende Talmas stämning av staten.

7. Motioner.

8. Styrelsens förslag på premier till  skogsbruket.

9. Förslag på inkomst och utgifter år 2024.


Vittangi november 2023

Allmänningsstyrelsen

Jaktledarmöte


Ansökningsdatum Jakt o Skogsvårdspremie

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret senast tillhanda 31 maj.


Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgärden ska vara klar för avsyn senast 15 september.