Premier

Premier till skogsbruket 2023

ÅTGÄRD

PREMIE kr/hektar

Sista ansökningsdag

Röjning

1500 kr

15 juni

Markberedning

/Hyggesbränning

1000 kr

15 juni

Plantpremie

1.00 kr/planta

mot visad faktura

Frösådd

500 kr

15 juni

Delägarna har på höststämman beslutat att utbetala premier om max 1500 kr per hektar för utförd skogsröjning och max 1000 kr per hektar för utförd markberedning/hyggesbränning samt en plantpremie om 1,0 kr per planta och för frösådd 500 kr per hektar till delägarfastigheter. Premien kan bli lägre om den utförda arealen eller om det premieberättigade plantantalet överstiger den budgeterade summan (300 000 kr för röjning och 200 000 kr för markberedning/hyggesbränning, 200 000 kr för skogsplantor).

Villkor för premier

Fullständigt ifylld hänvisad ansökningsblankett samt bifogad detaljerad karta med uppskattad areal plus översiktskarta ska vara allmänningskontoret tillhanda 15 juni innevarande år. Utförda åtgärder ska anmälas för avsyn omgående dock senast 15 september innevarande år. Alla premier utbetalas efter säsongsavslut, sedan avsyn av den utförda arealen skett.

Villkor för röjningspremie

Enbart godkända barrföryngringar huggningssklass R1 och R2 med klart hämmande löv eller tallföryngringar med ett stamantal över 3000 st/ha är berättigad till premien.

Villkor för markberedningspremie

För att bli berättigad markberdningspremien ska hyggesrensning vara utförd om behov råder.

Villkorför plantpremie

Vid nyplantering ska minst 2000 plantor per hektar anläggas på ett godkänt sätt.

Bidrag till motorsågskörkort

Bidrag till motorsågskörkort ges from 2020. Bidraget är 2000:- per delägare. Till ansökan bifogas intyg om godkänt utbildningsintyg.

Klicka för ansökningsblankett premier